Computer คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์คอมพิวเตอร์

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ถ้าหากเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆ จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจง่ายขี้น และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ดังนี้ค่ะ

Algorithm (อัลกอริทึม) หมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้

Analog (อนาล็อก) หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื่อง

App (แอป) หมายถึง โปรแกรมใช้งาน

Application (แอปพลิเคชัน) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้

Array (อาร์เรย์) หมายถึง การเรียงลำดับค่าตัวเลข

Backup (แบค’อัพ) หมายถึง ระบบจัดการการสำรองข้อมูล

Bandwidth (แบนด์วิดธ์) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000)

Binary (ไบนารี่) หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่

Bit (บิต) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งถูกแทนด้วยตัวเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสองตัว คือ ‘0’ และ ‘1’

Byte (ไบต์) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 8 หลัก หรือ 8 บิต ที่ใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพียง 1 ตัว ตามรหัสแอสกี (ASCII) เช่น A B C ก ข ค ง ฯลฯ เป็นต้น หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน

Bitmap (บิตแมป) หมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ

Blog (บล็อก) หมายถึง เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้

Blogger (บล็อกเกอร์) หมายถึง บริการบล็อกของกูเกิล ภายหลังจากทดลองให้บริการในช่วงระยะพัฒนา และลงทะเบียนได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับกูเกิล หรือไม่จำเป็นต้องใช้จีเมลมาระยะหนึ่ง ปัจจุบันการใช้บริการบล็อกเกอร์จำเป็นต้องใช้จีเมล์ในการกรอกเป็นรหัสผ่าน และสิ้นสุดเบต้าเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

Bookmark (บุ๊คมาร์ค) หมายถึง ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย

Boot (บูท) หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน

Broadband (บรอดแบนด์) หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สายเช่น 3G, 4G/LTE และ WiMAX

Browser (เบราว์เซอร์) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ

Bug (บัก) หมายถึง จุดบกพร่อง

Bus (บัส) หมายถึง ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า

Cache (แคช) หมายถึง เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น

captcha (แคปช่า) หมายถึง เป็นกลไกหนึ่งที่นิยมใช้ในการพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะที่มีการรับ/ส่งข้อมูลบนเว็บ เพื่อให้รู้ว่าคอมพิวเตอร์ หรือคนกันแน่ที่กระทำการนั้นๆ เช่น การใช้ CAPTCHA ในการตรวจสอบการส่งข้อมูลจากฟอร์ม

CD (ซีดี) หมายถึง แผ่นซีดี

CD-ROM (ซีดี-รอม) หมายถึง แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้

Client (ไคล’เอินทฺ) หมายถึง ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ LAN หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม file server มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ

clip art (คลิปอาร์ต) หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ

clip board (คลิปบอร์ด) หมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี

cloud computing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) หมายถึง ลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชัวไลเซชันและเว็บเซอร์วิซ โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานนั้น

command (คะมานดฺ’) หมายถึง อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

Computer monitors หมายถึง จอภาพคอมพิวเตอร์

compile (คัมไพล์) หมายถึง แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์

compress (คัมเพรส’) หมายถึง บีบ, อัด, บีบอัด

computer (คอมพิวเตอร์) หมายถึง คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซีต่าง ๆ มากมาย สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ เปรียบเทียบและตัดสินใจทางตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้เวลามาก สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้

computer program (คอมพิวเตอร์ โปรแกรม) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)

configure หมายถึง การกำหนดคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือโปรแกรมใด ๆ ที่จะนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานที่ต้องการ การใช้หน่วยความจำก็ดี บริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) ก็ดี ต้องไม่มากไป ไม่น้อยไป จึงจะเรียกได้ว่า มีการกำหนดโครงแบบที่ดี

copy (คอพ’พี) หมายถึง คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอาอย่าง,อัดสำเนา

CPU (central processing unit) (ซีพียู) หมายถึง ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง “ซีพียู” ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)

Cybercrime หมายถึง อาชญากรรมไซเบอร์

Cyberspace (ไซเบอร์สเปซ) หมายถึง อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน

Dashboard (แดชบอร์ด) หมายถึง แผงควบคุม

Data (ดาต้า) หมายถึง ข้อมูล,ตัวเลข,สถิติ,สิ่งที่รู้

data mining (ดาต้าไมนิง) หมายถึง  การค้นหาข้อมูล

database (ดาต้าเบส) หมายถึง ฐานข้อมูล, การรวมของตารางข้อมูลหลายๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน ตารางแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกัน บางตารางอาจเป็นตารางที่เก็บข้อมูลไว้เฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่น ในขณะที่บางตาราง อาจต้องเชื่อ

debug (ดีบัก) หมายถึง การขจัดปัญหาและจุดบกพร่องต่าง ๆ ในโปรแกรมให้หมดไป ก่อนที่จะนำโปรแกรมนั้นไปใช้ ที่ใช้ศัพท์คำนี้เพราะนักเขียนโปรแกรมจะเรียก จุดบกพร่องของโปรแกรมว่า bug ดู bug ประกอบ

decompress หมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ

delete (ดิลีท) หมายถึง ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก

desktop (เดส’ทอพ) หมายถึง พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์,

development (ดิเวล’เลิพเมินทฺ) หมายถึง การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม

digital (ดิ’ จิทัล) หมายถึง ดิจิทัล เชิงเลข มีความหมายโดยนัยว่าเป็นระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สัญญาณ หรือทำงานด้วยสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเลขโดด (digit) โดยเฉพาะที่เป็นเลขฐานสองคือ เลข 0 กับ 1

disk (ดิสคฺ) หมายถึง สื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk

DNS (domain name system) (ดีเอ็นเอส)  หมายถึง ชื่อเว็บไซต์

Document (ด็อกคิวเมนท์) หมายถึง ผลงานใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมประยุกต์แล้วเก็บบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์

Domain (โดเมน’) หมายถึง ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้แทนการเรียกหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address)

Dot (ดอท) หมายถึง จุด,รอยแต้ม,จุดทศนิยม

dot matrix printer (ดอทเมทริกซ์ ปริ้นเตอร์) หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ

download (ดาวน์โหลด) หมายถึง การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง

drag (แดรก) หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ “ลากดำ” หรือ “ทำแถบสี” บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป

DVD (digital versatile disc) (ดีวีดี) หมายถึง แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล

Email (อีเมล) หมายถึง การสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network)

Emoticon (อีโมติคอน) หมายถึง เป็นสัญรูปแสดงการแสดงออกของใบหน้า ผ่านการใช้ตัวอักษรเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก

Encryption (เอน’ สคริพเชิน) หมายถึง การสร้างรหัสลับ, การนำข้อความมาเข้ารหัส

Enter (เอน’เทอะ) หมายถึง เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ

Exabyte (เอกซะไบต์) หมายถึง เป็นหน่วยวัดขนาดของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำหรือฮาร์ดดิสก์ เอกซะไบต์

FAQ (frequently asked questions) หมายถึง รายการคำถามและคำตอบ ซึ่งมักได้รับการคาดว่าเป็นคำถามที่พบบ่อยในบริบทบางอย่าง และที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ “FAQ” มักออกเสียงเป็นคำย่อมากกว่าอักษรย่อ แต่รูปแบบอักษรย่อยังคงอยู่

File (ไฟล์) หมายถึง แฟ้มเอกสาร แฟ้มข้อมูล เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่

Finder (ไฟ’เดอะ) หมายถึง ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช

Firewall (ไฟร์วอลล์) หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย หน้าที่ของไฟร์วอลล์ คือ เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกำหนดกฎระเบียบมาบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย และความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทำให้ไฟล์วอลล์มีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้

Firmware (เฟิร์มแวร์) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

Flash (แฟลช) หมายถึง แหล่งกำเนิดแสงเทียมในการให้ความสว่างสำหรับถ่ายภาพแฟลช (Flash) มีลักษณะเป็นไฟวาบสว่างขึ้นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สภาพแสงธรรมชาติไม่เป็นตามที่นักถ่ายภาพต้องการ ยุคสมัยแรกๆ แฟลชมีกำลังน้อยและสามารถใช้ได้ครั้งเดียว ไม่มีวงจรควบคุมที่ซับซ้อนมีหลอดแฟลชขนาดใหญ่

floppy disk (ฟลอปปีดิสก์) หมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูล ที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปมีลักษณะบางกลมและบรรจุอยู่ในแผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยม คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนฟลอปปีดิสก์ ผ่านทางฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ (floppy disk drive)

flowchart (โฟลว์ชาร์ต) หมายถึง ผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมในรูปสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานได้ถูกกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน

folder ( โฟลเดอร์) หมายถึง แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ

font (ฟอนทฺ) หมายถึง แบบอักษร

format (ฟอร์’แมท) หมายถึง รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด

frame  (เฟรม) หมายถึง รูปร่าง,โครงประกอบ,กรอบ

freeware (ฟรีแวร์) หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน

gigabyte (กิกะไบต์) หมายถึง เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 GB เท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ (หรือ 230 หรือ 10243 หรือ หนึ่งพันล้านตัวอักขระ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ จานบันทึก หรือ ฮาร์ดดิสก์ ฯ

graphics (แกรฟ’ฟิคซฺ) หมายถึง ศิลปะการเขียน,การทำภาพพิมพ์,วิชาการคำนวณด้วยแผนภูมิ’หรือไดอะแกรม

hack (แฮค) หมายถึง เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย

hacker (แฮค’ เคอร์) หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง

hardware (ฮาร์ดแวร์) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย

home page (โฮมเพจ) หมายถึง หน้าแรกของข่าวสารบนองค์การ มหาวิทยาลัยหรือบุคคล เป็นต้น บนเครือข่ายWWW (World Wide Web)

HTTP cookie (เอชทีทีพีคุกกี้) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์

html(hepertext make-up protocol) หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ (home page) และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บ (world wide web) ในอินเตอร์เน็ตดู hypertext ประกอบ

hyperlink (ไฮเปอร์ลิงค์) หมายถึง การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์, การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้

hypertext (ไฮเปอร์เท็กซ์) หมายถึง ข้อความ หรือกลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยการนำเสนอแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ด้วยการนำข้อความที่ใช้มาเป็นจุดเชื่อมโยง ซึ่งจะปรากฏในลักษณะที่เด่นกว่าข้อความอื่น เช่น เป็นคำที่ขีดเส้นใต้ หรือคำที่เป็นตัวหนา เป็นต้น

icon (ไอ’คอน) หมายถึง สัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในระบบวินโดว์

inbox (อินบ็อกซ์) หมายถึง กล่องจดหมาย

integer (อิน’ทิเจอะ) หมายถึง จำนวนเต็ม,ตัวเลขเต็ม,สิ่งที่สมบูรณ์,หน่วยที่สมบูรณ์

interface (อินเตอร์เฟซ) หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น

Internet (อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

IP address (ไอพี แอด’ เดรส) หมายถึง เลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 202.29.77.131

Iteration หมายถึง การวนซ้ำ, วิธีทำซ้ำ

Java (จาวา) หมายถึง ชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++

Joystick (จอยสติ๊ก) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น

junk mail หมายถึง อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้

kernel (เคอ’เนิล) หมายถึง แกนกลาง

key (คีย์) หมายถึง ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ

keyboard (คี’บอร์ด) หมายถึง แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์

keyword (คีย์เวิร์ด) หมายถึง คำที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากคำที่ปรากฏในหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ

laptop (แล็ปทอป) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา

laser printer (เลเซอร์ปริ้นเตอร์) หมายถึง เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์

link (ลิงคฺ) หมายถึง เชื่อมโยง, โยง

Linux (ลินุกซ์) หมายถึง ระบบปฏิบัติการคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX like operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง แก่นของระบบถูกเขียนขึ้นโดย ลีนุส ทรอวัลด์ และเขาได้ทำการเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

log out (ล็อคเอาท์) หมายถึง ออกจากระบบ

logic (ลอจ’จิค) หมายถึง ตรรกะ

login (ล็อกอิน) หมายถึง เข้าสู่ระบบ

Macintosh (แมค’ คินทอช) หมายถึง ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก

Macro  (แมค’ โคร) หมายถึง คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว

Mainframe (เมน’เฟรม) หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง

Malware (มัลแวร์) หมายถึง โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แฝงมากับข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลาย หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์

Media (มี’เดีย) หมายถึง สื่อ, สื่อบันทึก, ตัวกลาง

Memory (เมม’มะรี) หมายถึง หน่วยความจำ (ในคอมพิวเตอร์)

Modem (โม’ เดม) หมายถึง อุปกรณ์ช่วยในการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งออกไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก จากนั้นจะแปลงกลับเป็นสัญญาณดิจิทัลเมื่อสัญญาณถูกส่งถึงผู้รับ โดยใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลร่วมกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งสัญญาณด้วย

Monitor (มอน’นิเทอะ) หมายถึง จอภาพ

Motherboard (มาเธอร์บอร์ด) หมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า “แผงวงจรลูก” ดู daughterboard ประกอบ

Mouse (เมาซฺ) หมายถึง อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลที่ใช้ร่วมกับจอภาพ เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ ตัวชี้เมาส์บนจอภาพจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางและความเร็วที่สัมพันธ์กัน รับเข้าข้อมูลโดยเลือกข้อมูลบนจอภาพด้วยการคลิกปุ่มบนเมาส์

Multimedia (มัลทิ’มีเดีย) หมายถึง สื่อประสม

Net (เน็ต) หมายถึง เครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Network (เนท’เวิร์ค) หมายถึง ระบบเครือข่าย เครือข่าย, เน็ตเวิร์ค

Node (โหนด) หมายถึง หน่วยพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล อาทิเช่น รายการโยง และ ต้นไม้ (โครงสร้างข้อมูล) โหนดบรรจุข้อมูลไว้ และ ลิงก์เชื่อมต่อกับโหนดอื่น ลิงก์ระหว่างโหนดมักจะใช้พ้อยเตอร์ (pointer: ตัวแปรที่ใช้เก็บตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปร) ในการเชื่อมต่อโหนดเข้าด้วยกัน notebook computer

Offline (ออฟไลน์) หมายถึง ไม่สามารถติดต่อได้ (ทางคอมพิวเตอร์)

Online (ออนไลน์) หมายถึง ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

option (ออพ’เชิน) หมายถึง การเลือก,ทางเลือก

output (เอาท์พุท) หมายถึง ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล

page (เพจ) หมายถึง หน้า

password (พาส’เวิร์ด) หมายถึง รหัสผ่าน

paste (พาสท) หมายถึง การนำเอาข้อความหรือภาพที่ใช้คำสั่ง copy (คัดลอก) หรือ cut (ตัดออก) มาวางปะลงไว้ในที่ใหม่

path (พาธ) หมายถึง คำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่น PATH=C:DOS; C: WINDOWS ; C: WINWORD ; C: EXCEL

phishing (ฟิชชิ่ง) หมายถึง การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ

piracy (ไพ’ระซี) หมายถึง การละเมิดลิขสิทธิ์, การขโมยคัดลอก (copy) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ (ขาย)

pirate (ไพ’เรท) หมายถึง ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

platform (แพลท’ฟอร์ม) หมายถึง ที่รองรับระบบปฏิบัติการ (operating system) ถ้าพูดถึงระบบปฏิบัติการ ก็หมายถึงว่าเป็นที่รองรับโปรแกรม Excel, PageMaker ฯ เป็นต้น

plug-in (ปลั๊กอินส์) หมายถึง โปรแกรมที่เสริมฟังก์ชันการทำงานให้กับโปรแกรมอื่น ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

podcast (พอดแคสต์ หรือ พอดคาสต์) หมายถึง ชุดตอนของไฟล์ออดิโอดิจิทัลซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต ในอีกทางหนึ่งคำว่า “พอดแคสต์” ยังสามารถหมายถึงไฟล์ชนิดดังกล่าวแบบเป็นตอน ๆ ซึ่งจะได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นสมาชิกในเครือข่ายนั้น ๆ

pop-up (พอพ’อัพ) หมายถึง เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

print (พรินทฺ) หมายถึง การพิมพ์,ตัวพิมพ์,รอยจารึก,รอยฝัง,ภาพพิมพ์,ลายพิมพ์

printer (พริน’เทอะ) หมายถึง เครื่องพิมพ์

privacy (ไพร’วะซี) หมายถึง ความเป็นส่วนตัว

process (โพร’เซส,พรอส’เซส) หมายถึง กระบวนการ

program (โปรแกรม) หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ

programmer (โปรแกรมเมอร์) หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย

protocol (โพรโทคอล) หมายถึง ข้อกำหนดมาตรฐานหรือข้อตกลงที่ใช้ในการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลหรือการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย เป็นต้นว่า ข้อตกลงในเรื่องของสัญญาณเริ่มส่งข้อมูล สัญญาณสิ้นสุด จำนวนข้อมูลที่จะส่ง การจัดลำดับการส่งข้อมูล ฯ

queue (คิว) หมายถึง โครงสร้างข้อมูล (data structure) แบบหนึ่ง เป็นแถวเรียงลำดับของข้อมูล หรือผลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ (main memory) ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำรองหรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory)

QWERTY (เควอร์ตี) หมายถึง ผังแป้นพิมพ์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันนี้ ชื่อ เควอร์ตี มาจากอักษร 6 ตัวแรกของแป้นพิมพ์ ปรากฏอยู่ในตำแหน่งซ้ายบนสุดของแป้นพิมพ์โดยไม่นับรวมแถวแรกซึ่งเป็นแถวสัญลักษณ์

RAM (random access memory) (แรม) หมายถึง หน่วยความจำหลัก ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน

real-time (เรียลไทม์) หมายถึง การสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันที ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร สามารถส่งเป็นข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ไปยังผู้รับ ในการสื่อสารนี้ผู้ใช้จะต้องเข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกัน และข้อความจะถูกส่งจากผู้ใช้คนหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคนในกลุ่มได้

reboot (รีบูต) หมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง

resolution (เรซซะลู’เชิน) หมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด

restore (รีสทอร์’) หมายถึง การฟื้นคืนสู่สภาพปกติแล้ว restore ยังเป็นคำสั่งหนึ่งในระบบปฏิบัติการ ดอส หมายถึงการคัดลอกแฟ้มข้อมูลกลับไปไว้ที่เดิม นอกจากนั้น คำสั่งนี้จะนำมาใช้ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลจริงถูกลบไป ต้องนำข้อมูลที่มีการทำสำรวจไว้มาใช้ ในระบบวินโดว์ คำสั่งนี้ หมายถึง ทำให้ขนาดของวินโดว์คืนสู่ขนาดปกติ

ROM (read only memory) (รอม) หมายถึง หน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น

Root (รูท) หมายถึง ราก

Router (เราต์เตอร์) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่หาเส้นทางและส่ง(forward)แพ็กเกตข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ เราเตอร์ทำงานบนเลเยอร์ที่ 3 ตามมาตรฐานของ OSI Model

Save (เซฟว) หมายถึง บันทึก เก็บรักษา

Scan (สแคน) หมายถึง ตรวจรายละเอียด

Scanner (สแกนเนอร์) หมายถึง เครื่องสแกนเนอร์

Screen (สครีน) หมายถึง จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์

Scroll (สโครล) หมายถึง การเลื่อนข้อความหรือภาพบนจอไปตามแนวนอน หรือแนวตั้ง บางที ภาพหรือข้อความที่ต้องการดูบนจอภาพ ไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดได้เพราะมีขนาดใหญ่กว่าจอภาพ ต้องค่อย ๆ เลื่อนดูทีละส่วน

scroll bar หมายถึง แถบเลื่อนหน้าจอ

search engine (เสิร์ชเอนจิน) หมายถึง โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ

security (ซีเคียว’ริที) หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย

server  (เซิร์ฟเวอร์) หมายถึง เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง

shareware (แชร์แวร์) หมายถึง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์

shell (เชล) หมายถึง เปลือกระบบ

social networking หมายถึง เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม, เว็บไซต์ที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มีความสนใจร่วมกัน เช่น การแบ่งปันวีดิทัศน์ การเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น

software (ซอฟต์แวร์) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้ คำนี้มักจะใช้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับส่วนตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ (hardware) ดู hardware เปรียบเทียบ

spam (สแปม) หมายถึง การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล

spreadsheet (สเปรดชีต) หมายถึง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน, โปรแกรมที่จัดตัวเลข และสูตรไว้ในแถวและคอลัมน์เพื่อคำนวณผลลัพธ์ โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สถิติหรือการเงิน ในการคำนวณเพื่อสร้างรายงานเอกสาร

spyware (สปายแวร์) หมายถึง โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมบราวเซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง

status bar หมายถึง แถบสถานภาพ

storage (สทอ’ริจฺ) หมายถึง หน่วยเก็บ, หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง

supercomputer (ซุเปอร์คอมพิวเตอร์) หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ใหญ่กว่าขนาดใหญ่ธรรมดาที่เรียกว่าเมนเฟรม (main frame) มีสมรรถนะสูง ทำงานได้เร็วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาหลายเท่าตัว

syntax (ซิน’แทคซฺ) หมายถึง กฎเกณฑ์ในการผูกประโยค ภาษาคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีวากยสัมพันธ์ หรือไวยากรณ์เหมือนภาษามนุษย์ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

table (เท’เบิล) หมายถึง การจัดเสนอข้อมูลในรูปที่มีช่องแนวตั้งที่เรียกว่า แถว (row) และแนวนอนที่เรียกว่า คอลัมน์ (column) เป็นส่วนสำคัญ การเก็บข้อมูลในรูปของตารางนี้ ทำให้ดูง่าย เข้าใจง่าย และค้นหาง่าย

tag (แท็ก) หมายถึง รหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ ดู HTML ประกอบ

template (เทมเพลท) หมายถึง ต้นแบบที่โปรแกรมสำเร็จบางประเภทจะมีเตรียมไว้ให้ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมจัดพิมพ์ (desktop publishing)

terabyte (เทราไบต์) หมายถึง หน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์

text editor หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ ( systems software) ที่ทำหน้าที่บรรณาธิกร หรือปรับแก้ข้อความ รวมทั้งปรับรูปแบบข้อมูล

thread (เทร็ด) หมายถึง หน่วยการทำงานย่อยที่อยู่ในกระบวนการ มีการแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ในกระบวนการนั้น ๆ จุดประสงค์ของเทร็ดคือการเรียกใช้ซีพียูให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทร็ดทำให้การทำงานของโปรแกรมง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประโยชน์ต่อระบบที่มีซีพียูหลายตัว หรือซีพียูที่มีหลายแก่น เพราะสามารถเรียกใช้เทร็ดหลายเทร็ดได้พร้อม ๆ กัน

toolbar หมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู

trash (แทรช) หมายถึง เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น (พีซีใช้ recycle bin ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับทิ้งแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการ สัญรูปของ trash และ recycle bin เหมือนถังขยะ

Trojan horse หมายถึง ม้าโทรจันเป็นชื่อโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีตัวทำลายแทรกอยู่ในโปรแกรมนั้นด้วย เป็นต้นว่า หากผู้ใดสั่งคัดลอกโปรแกรม ก็จะทำให้โปรแกรมถูกลบทิ้ง มีลักษณะคล้ายไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ติดต่อไปที่อื่น

Typeface หมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลย ดู font ประกอบ

Undo (อันดู’) หมายถึง ให้ยกเลิกคำสั่งที่สั่งให้ปฏิบัติหลังสุด ซึ่งจะทำให้กลับไปสู่สถานะเดิมก่อนที่จะได้สั่งให้ปฏิบัติ

Unix (ยูนิกซ์) หมายถึง ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้กับโปรแกรมระบบงานมากมาย และรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา

Upload (อัพโหลด) หมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ “บรรจุขึ้น” หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายไปยังแม่ข่าย

URL (Uniform Resource Locator) (ยูอาร์แอล) หมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ ตลอดจนที่เก็บไฟล์

USB flash drive (ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำแบบแฟลช ทำงานร่วมกับยูเอสบี 1.1 2.0 3.0 (3.1 Gen 1) และ 3.1 (3.1 Gen 2) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา

User (ยู’เซอะ) หมายถึง ผู้ใช้

user interface หมายถึง สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้ใช้ในการกระทำกับระบบหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือระบบที่มีความซับซ้อนอื่นๆ เพื่อให้สิ่งๆนั้นทำงานตามความต้องการของผู้ใช้

username (ยูส-เซ่อ-เนม) หมายถึง ชื่อผู้ใช้(ผลิตภัณฑ์, บริการ)

version (เวอร์ชั่น) หมายถึง หมายเลขรุ่น

virtual (เวอ’ชวล) หมายถึง เสมือน

virtual memory หน่วยความจำเสมือน หมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ใช้หน่วยความจำได้มากกว่าที่เครื่องมีอยู่ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลัก 8 เมกะไบต์ แต่สามารถใช้ได้เสมือนมีหน่วยความจำ 1 กิกะไบต์ เป็นต้น การที่จะทำเช่นนี้ได้ย่อมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (operating system) และตัวเครื่อง (hardware) ด้วย

virus (ไวรัส) หมายถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้

web หมายถึง คำเรียกสั้น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

web hosting หมายถึง เว็บโฮสติง, บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บบนอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

webmaster (เว็บมาสเตอร์) หมายถึง ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์, ผู้ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

website (เว็บไซต์) หมายถึง ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

widget (วิทเจ็ท) หมายถึง ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือโปรแกรมสำหรับการควบคุมในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแบบต่าง ๆ เช่น เป็นหน้าต่าง เล็ก ๆ (windows),(popup) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือสั่งการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ในรูปแบบต่าง ๆ

wiki (วิกิ) หมายถึง ลักษณะของเว็บไซต์แบบหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้ เพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย

window (วิน’โด) หมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มองเห็นบนจอภาพที่บรรจุข้อมูล โปรแกรม หรือข้อสนเทศต่าง ๆ วิน โดว์นี้ สามารถเปิด/ปิดได้ เคลื่อนย้ายไปวางไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพได้ ลด/ขยายขนาดได้ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของระบบ GUI ( graphical user inteface) ซึ่งใช้ภาพ เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ เรา เปิดวินโดว์พร้อม ๆ กันได้ทีละหลายวินโดว์ คัดลอก ข้อความจากกันได้ เปรียบเทียบกันได้ ฯ

Windows ย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์ของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน

Wireless หมายถึง ระบบสื่อสารไร้สาย

word processor หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้

workstation หมายถึง สถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์

World Wide Web (เวิลด์ไวด์เว็บ) หมายถึง ระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

Worm (เวิร์ม) หมายถึง หนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที

WWW (world wide web) (เวิรลด์ไวลด์เว็บ) หมายถึง สถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี

XML(Extensible Markup Language) (เอกซ์เอ็มแอล) หมายถึง ภาษามาร์กอัปสำหรับการใช้งานทั่วไป พัฒนาโดยW3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น สิ่งที่เอาไว้ติดต่อกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน

Zip (ซิป) หมายถึง คำนำหน้าชื่อแฟ้มข้อมูลที่ได้ผ่านการอัดแน่นโดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีชื่อว่า PKZIP การอัดแน่นข้อมูลนั้นมีประโยชน์ในการประหยัดที่เก็บ เมื่อใดที่ต้องการใช้ จะต้องนำมาขยายขนาดเท่าเดิมก่อน โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อ PKUNZIP ปัจจุบัน ในระบบวินโดว์ 95 ใช้โปรแกรมชื่อ Winzip

Related Posts