Organization

Organization คำศัพท์องค์การและหน่วยงานภาษาอังกฤษที่ควรรู้

คำศัพท์องค์การและหน่วยงานภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ หามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เหล่าจะช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น วันนี้อิ้งแพนด้าเลยรวมคำศัพท์หมวดองค์การและหน่วยงานมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันค่ะ

ADB

Asian Development Bank ธนาคารพัฒนาเอเชีย

APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก

CIA

Central Intelligence Agencies หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐฯ

ECB 

European Central Bank. ธนาคารกลางยุโรป

EU

European Union สหภาพยุโรป

 FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

FBI

Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนกลาง(เป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงภายในของสหรัฐ และเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับกลางของสหรัฐ)

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า

IAEA

 International Atomic Energy Agency ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา

 ICAO

International Civil Aviation Organization องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ICJ

International Court of Justice ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

 ICSID

International Centre for Settlement of Investment Disputes องค์กรหนึ่งของธนาคารโลก ตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ค.ศ. 1965.

IFAD

International Fund for Agricultural Development กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

IFC

International Finance Corporation บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ

ILO

International Labour Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

IMF

International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

IMO

International Maritime Organization องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

IOM

International Organization for Migration องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

ISO

International Organization for Standardization เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรต่างๆ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ITU

International Telecommunication Union สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคีหรือ

NAFTA

North American Free Trade Agreement ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

NASA

National Aeronautics and Space Administration องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ

NATO

North Atlantic Treaty Organization องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

OAS

Organization of American States องค์การนานารัฐอเมริกัน

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

UNHRC

United Nations Human Rights Council คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

PLO

Palestine Liberation Organization องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์

UNCDF

United Nations Capital Development Fund กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด

UNDP

United Nations Development Programme สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

UNEP

United Nations Environment Programme องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

UNFPA

United Nations Population Fund กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร

UNGA

United Nations General Assembly สมัชชาสหประชาชาติ 

UNHCR

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

UNICEF

United Nations Children’s Fund องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ

UNIDIR

United Nations Institute for Disarmament Research สถาบันวิจัยการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

UNIFEM

United Nations Development Fund for Women กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

UNSC

United Nations Security Counci คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

UNU

United Nations University มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ

UPU

ฝรั่งเศส: Union Postale Universelle / อังกฤษ:Universal Postal Union  สหภาพไปรษณีย์สากล

WFP 

World Food Programme โครงการอาหารโลก

WHO

World Health Organization องค์การอนามัยโลก

WIPO

World Intellectual Property Organization องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

WMO

World Meteorological Organization องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

WTO

World Trade Organization องค์การการค้าโลก

WWF

World Wide Fund for Nature กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 

Related Posts