Science วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

Science วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากๆอีกหนึ่งวิชา และถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ก็จะทำให้เราเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และวันนี้อิงแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ต่างๆดังนี้ค่ะ

Acceleration อัตราเร่ง

Acid กรด

acid rain ฝนกรด

activation energy พลังงานกระตุ้น

adaptation การปรับตัว

adequacy ความเพียงพอ

air mass มวลอากาศ

alimentary canal ทางเดินอาหาร

alveolus ถุงลม

amplitude แอมพลิจูด

antibody แอนติบอดี

aorta หลอดเลือดแดงใหญ่

artery หลอดเลือดแดง

assess ประเมิน

asteroid ดาวเคราะห์น้อย

atmosphere บรรยากาศ

atom อะตอม

atomic mass มวลอะตอม

atomic number เลขอะตอม

atrium หัวใจห้องบน

base ฐาน,พื้นฐาน

big bang บิ๊กแบง

biomass ชีวมวล

boiling point จุดเดือด

bronchus หลอดลม

bronchiole หลอดลมฝอย

capillary เส้นเลือดฝอย

carbohydrate คาร์โบไฮเดรต

carbon cycle วัฏจักรคาร์บอน

carnivore สัตว์กินเนื้อ

cause สาเหตุ

cell เซลล์

cellular respiration การหายใจระดับเซลล์

cerebellum ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

cerebrum สมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์

chemical formula สูตรเคมี

chemical reaction ปฏิกิริยาเคมี

chromatin โครมาติน

chromosome โครโมโซม

circulatory system ระบบไหลเวียน

climate ภูมิอากาศ

coal ถ่านหิน

colloid คอลลอยด์,สารที่ละลายในของเหลวแต่จะไม่แผ่ตัวผ่านเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์ได้

compound สารประกอบ

conclusion บทสรุป

condensation การควบแน่น

condense ควบแน่น

conductor ตัวนำ

consumer ผู้บริโภค

context บริบท,สภาพแวดล้อม

convection การพาความร้อน

covalent bond พันธะโควาเลนต์

crest ยอด

crust เปลือกโลก

cytoplasm ไซโตพลาสซึม

decompose ย่อยสลาย

denitrification การดีไนตริฟิเคชั่น,กระบวนการเปลี่ยนไนเตรตเป็นไนโตรเจน

density ความหนาแน่น

diffusion การแพร่กระจาย

digestive system ระบบทางเดินอาหาร

DNA ดีเอ็นเอ

dominant gene ยีนเด่น

earthquake แผ่นดินไหว

ecology นิเวศวิทยา

ecosystem ระบบนิเวศ

effect ผล

effort ความพยายาม

egg cell เซลล์ไข่

electric circuit วงจรไฟฟ้า

electric current กระแสไฟฟ้า

electric field สนามไฟฟ้า

electromagnetic radiation รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

electromagnetic spectrum สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

electromagnetism แม่เหล็กไฟฟ้า

electron อิเล็กตรอน

endocrine system ระบบต่อมไร้ท่อ

endothermic reaction ปฏิกิริยาดูดความร้อน

energy พลังงาน

enzyme เอนไซม์

epicenter จุดศูนย์กลาง

erosion พังทลาย

evaluate ประเมิน

evaporate ระเหย

evolution วิวัฒนาการ

exothermic reaction ปฏิกิริยาคายความร้อน

fact ข้อเท็จจริง

fault ความผิดพลาด

faulty ผิดพลาด

fermentation การหมัก

focus จุดสนใจ

food chain ห่วงโซ่อาหาร

food web สายใยอาหาร

force บังคับ

fossil ฟอสซิล

fossil fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล

freezing point จุดเยือกแข็ง

frequency ความถี่

friction แรงเสียดทาน

front ด้านหน้า

galaxy กาแล็กซี่

gas แก๊ส

gene ยีน

genetics พันธุศาสตร์

genome จีโนม,กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

genotype จีโนไทป์,ส่วนประกอบของกรรมพันธุ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล

glacier ธารน้ำแข็ง

global warming ภาวะโลกร้อน

gravity แรงโน้มถ่วง

habitat ถิ่นที่อยู่

half-life ครึ่งชีวิต

hemisphere ซีกโลก

herbicide สารกำจัดวัชพืช,ยาฆ่าหญ้า

homologous คล้ายคลึงกัน

hormone ฮอร์โมน

hurricane พายุเฮอริเคน

hybrid ไฮบริด

hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอน

igneous rock หินอัคนี

immune system ระบบภูมิคุ้มกัน

implication ความหมาย, การเกี่ยวพัน

imply หมายความว่า

inertia ความเฉื่อย

infer อนุมาน

inference การอนุมาน

insulator ฉนวน

ion ไอออน

ionic bond พันธะไอออนิก

isomer ไอโซเมอร์

joint ข้อต่อ

lava ลาวา

liquid ของเหลว

load โหลด

longitudinal ตามยาว

magma หินหลอมละลายที่ร้อนมากใต้ผิวโลก (ทางภูมิศาสตร์)

mantle เนื้อโลก

mass มวล

melting point จุดหลอมเหลว

metabolism เมแทบอลิซึม,กระบวนการเผาผลาญอาหาร

metamorphic rock หินแปร

metamorphosis การเปลี่ยนแปลง

Milky Way ทางช้างเผือก

Mitosis ไมโทซิส

Mixture ส่วนผสม

Molecule โมเลกุล

Momentum โมเมนตัม

Mutation การกลายพันธุ์

natural gas ก๊าซธรรมชาติ

natural selection การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

nervous system ระบบประสาท

neuron เซลล์ประสาท

neurotransmitter สารสื่อประสาท

neutron นิวตรอน,อนุภาคของนิวเคลียส

Newton’s first law of motion กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน

Newton’s second law of motion กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

Nitrification ไนตริฟิเคชั่น

nitrogen cycle วัฏจักรไนโตรเจน

nitrogen fixation การตรึงไนโตรเจน

nuclear fission นิวเคลียร์

membrane เยื่อหุ้มเซลล์

nucleus นิวเคลียส

nutrient สารอาหาร

omnivores สัตว์กินเนื้อ

opinion ความคิดเห็น

orbit วงโคจร

organ อวัยวะ

organelle ออร์แกเนลล์,โครงสร้างภายในเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ไมโทคอนเดรีย ไรโบโซม ซิเลีย เป็นต้น 

organic โดยธรรมชาติ

organism สิ่งมีชีวิต

osmosis ออสโมซิส,การซึมซับ,กระบวนการซึมผ่าน

oxidation ออกซิเดชัน,ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น

particle accelerator เครื่องเร่งอนุภาค

periodic table ตารางธาตุ

petroleum ปิโตรเลียม

phenotype ฟีโนไทป์

photosynthesis การสังเคราะห์ด้วยแสง

pH scale มาตราส่วน pH

planet ดาวเคราะห์

plate tectonics แผ่นเปลือกโลก

population ประชากร

density ความหนาแน่น

potential ศักยภาพ

potential energy พลังงานศักย์

predator ผู้ล่า

producer ผู้ผลิต

product ผลิตภัณฑ์

proton โปรตอน

purebred พันธุ์แท้

quark ควาร์ก,อนุภาคมูลฐานสามชั้น

radioactivity กัมมันตภาพรังสี

reactant สารตั้งต้น

recessive gene ยีนด้อย

reflection การสะท้อน

reflex รีเฟล็กซ์,พฤติกรรมที่อยู่นอกอำนาจจิตใจแสดงออโดยที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น

renewable resource ทรัพยากรหมุนเวียน

resistance ความต้านทาน

respiratory system ระบบทางเดินหายใจ

revolve หมุน

ribosome ไรโบโซม,ประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์

Richter scale มาตราริกเตอร์

Rotate หมุน, หมุนเวียน

Salt เกลือ

Spreading การแพร่กระจาย

sedimentary rock หินตะกอน

seismic แผ่นดินไหว

sense ความรู้สึก

sexual reproduction การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

solar system ระบบสุริยะ

solid แข็ง

solute ตัวละลาย

solution สารละลาย

solvent ตัวทำละลาย

species สายพันธุ์

static electricity ไฟฟ้าสถิต

stimulus สิ่งเร้า

structural formula สูตรโครงสร้าง

subatomic particle อนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน

synapse ช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท

tectonic เปลือกโลก

tissue เนื้อเยื่อ

trachea หลอดลม

trait ลักษณะนิสัย

transverse ตามขวาง

trophic โภชนาการ

trough รางน้ำ

vaccine วัคซีน

value ค่า

vaporization การทำให้กลายเป็นไอ

vein เส้นเลือด

velocity ความเร็ว

ventricle ช่องท้อง

virus ไวรัส

volcano ภูเขาไฟ

volt โวลต์

voltage แรงดันไฟฟ้า

volume ปริมาณ

water น้ำ

wave คลื่น

wavelength ความยาวคลื่น

weather สภาพอากาศ

weathered ผุกร่อน

wind ลม

work งาน

Related Posts