NOUNS คำนาม 1.คำนามนับได้ 2.คำนามนับไม่ได้

NOUNS คำนาม คือคำที่เราใช้เรียกสิ่งที่ต่างๆรอบตัวเรา ไม่ว่าเราจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมองเห็นก็ตาม ก็ถือว่าเป็นคำนามทั้งนั้น เช่น university, European, unit

1.COUNT NOUNS คำนามนับได้

คำนามนับได้ คือคำนามชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษที่สามารถนับได้ ระบุปริมาณได้โดยมีทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์

1.1 Singular Nouns (นามเอกพจน์) หมายถึง คำนามที่มีจำนวนเดียว

1.2 Plural Nouns(นามพหุพจน์) หมายถึง คำนามที่มีจำนวมมากกว่า 1 จำนวน

2.NONCOUNT NOUNS คำนามนับไม่ได้

คำนามนับไม่ได้ คือ คำนามอีกชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษที่นับไม่ได้และไม่มีรูปพหูพจน์ ซึ่งหมายความว่าวิธีการใช้จะตรงข้ามกับคำนามนับได้ทุกอย่าง คำนามนับไม่ได้จะไม่สามารถใช้กับตัวเลขได้ และไม่ต้องการ Articles เช่น “a” หรือ “an” ด้วย วิธีสังเกตคำนานนับไม่ได้คือ เราจะนับหรือระบุจำนวน ปริมาณของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ เช่น ของเหลว ก๊าซ สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นต้น

3.COLLECTIVE NOUNS สมุหนาม

สมุหนาม คือคำที่ใช้เรียกคำนามที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคน สัตว์ สิ่งของ อย่างเช่น family , class, company, committee, cabinet, audience, board, group, jury, public, society, team, majority orchestra, party

4.POSSESSIVE FORMS การแสดงความเป็นเจ้าของ

การแสดงความเป็นเจ้าของจะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและเป็นการบอกให้ทราบว่าสิ่งนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น คน กลุ่มคน ประเทศหรือสัตว์ การแสดงความเป็นเจ้าของสามารถแบ่งได้เป็น2แบบดังนี้

4.1) การใช้เครื่องหมาย Apostrophe s

4.2)การใช้ ‘of'(ของ)

5.COMPOUND NOUNS คำนามประสม

เมื่อเราเอาคำนามต่าง ๆ มารวมกันก็จะได้คำนามประสม ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้เสมอและมีคำประสมใหม่ ๆ เกิดขึ้นเกือบทุกวัน โดยทั่วไปแล้วคำนามประสมจะประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ส่วนที่บอกเราให้ทราบว่า เป็นใคร หรือเป็นสิ่งใด หรือมีวัตถุประสงค์อะไร ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่ระบุถึงสิ่งของหรือผู้คน คำนามประสมส่วนใหญ่มีความหมายแตกต่างจากคำนามเดิม หรือมีความหมายที่เจาะจงมากขึ้นมากกว่าเมื่อแยกคำนามเหล่านั้นออกจากกัน

6.EXPRESSIONS OF QUANTITY การใช้คำนำหน้านามเพื่อบอกประมาณ

ตัวอย่างคำนำหน้าคำนามสำหรับบอกปริมาณ พร้อมวิธีการใช้

1. การใช้ some และ any

2. การใช้ a lot of / lots of / plenty of

3. การใช้ much, many

4. การใช้ few , a few

5. การใช้ little , a little

6. การใช้ all

7. การใช้ most , most of

8. การใช้ no , none of

9. การใช้ both

10. การใช้ either

11. การใช้ neither

Related Posts