fruit ผลไม้ ภาษาอังกฤษ

ผลไม้ภาษาอังกฤษ ถือเป็นคำศัพท์พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ ควรมีการฝึกฝนคำศัพท์ในหมวดนี้และท้องจำให้ขึ้นใจ ซึ่งคำศัพท์ในหมวดนี้มีความสำคัญมากในการใช้งานใ

Read More