TOEIC คำศัพท์Toeic รวมคำศัพท์ที่ใช้งานการสอบToeic

TOEIC หรือ Test of English for International Communication คือ การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงานในตลาดแรงงานโดยเฉพาะ ผู้ที่สอบอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหางาน หรือนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าตลาดงาน

และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบTOEICมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยประกอบไปด้วยคำศัพท์ดังนี้ค่ะ

ability ความสามารถ

abroad ต่างประเทศ

absolutely อย่างแน่นอน

accept ยอมรับ

access เข้าถึง

accessible เข้าถึงได้

accident อุบัติเหตุ

accommodate รองรับ

accommodation ที่พัก

accomplish ทำให้สำเร็จ

accomplishment ความสำเร็จ

according ตาม

accordingly ตามนั้น

accounting การบัญชี

accurate แม่นยำ

achieve บรรลุ

acquire ได้รับ

act กระทำ

actually จริงๆแล้ว

adapt ปรับ

adapter อะแดปเตอร์

additional เพิ่มเติม

adequate เพียงพอ

adjust ปรับ

adjustment การปรับตัว

administration การบริหาร

admire ชื่นชม

admit ยอมรับ

admittance การรับเข้า

advance ก้าวหน้า

advanced ขั้นสูง

advantage ข้อได้เปรียบ

advantageous ได้เปรียบ

advertise โฆษณา

advertisement โฆษณา

advice คำแนะนำ

advise ให้คำแนะนำ

affect ส่งผลกระทบ

afford จ่ายได้

affordable ซื้อได้

agency หน่วยงาน

agenda กำหนดการ

agree เห็นด้วย

agreeable น่าพอใจ

agreement ข้อตกลง

agricultural เกษตรกรรม

aid ช่วยเหลือ

aim จุดมุ่งหมาย

airline สายการบิน

aisle ทางเดิน

alarm เตือน

allow อนุญาต

alternative ทางเลือก

ambitious ทะเยอทะยาน

amend แก้ไข

amount จำนวน

amusing น่าขบขัน

analysis การวิเคราะห์

analyze วิเคราะห์

announcement ประกาศ

annoying น่ารำคาญ

annual ประจำปี

anticipate คาดหวัง

anxious กังวล

apologize ขอโทษ

appeal อุทธรณ์

appetizer อาหารเรียกน้ำย่อย

appliance เครื่องใช้

applicant ผู้สมัคร

application แอปพลิเคชัน

apply นำมาใช้

appoint แต่งตั้ง

appointment การนัดหมาย

appreciable มีค่า

appreciate ชื่นชม

appreciation ชื่นชม

appreciative ชื่นชม

apprentice เด็กฝึกงาน

approach เข้าใกล้

appropriate เหมาะสม

approve อนุมัติ

approximate โดยประมาณ

arbitrate ตัดสิน

area พื้นที่

argue โต้แย้ง

argument การโต้เถียง

arrange จัด

arrangement การจัดเตรียม

assemble ประกอบ

assess ประเมิน

assets ทรัพย์สิน

assign กำหนด

assignment งานที่มอบหมาย

assist ช่วยเหลือ

assistance ความช่วยเหลือ

assume สมมติ

attach แนบ

attachment สิ่งที่แนบมา

attend เข้าร่วม

attendance การเข้าร่วม

attentively อย่างตั้งใจ

attract ดึงดูด

audience ผู้ชม

audit การตรวจสอบ

authority อำนาจ

authorize อนุญาต

availability ความพร้อมใช้งาน

available มีอยู่

avoid หลีกเลี่ยง

awareness การรับรู้

awkward งุ่มง่าม

background พื้นหลัง

backpack กระเป๋าเป้สะพายหลัง

baggage claim รับกระเป๋า

balance สมดุล

bank ธนาคาร

bankrupt ล้มละลาย

barcode บาร์โค้ด

bargain การต่อรองราคา

basic ขั้นพื้นฐาน

behave ประพฤติ

belongings ข้าวของ

beneficial เป็นประโยชน์

benefit ประโยชน์

beverage เครื่องดื่ม

bid ประมูล

bill ใบแจ้งหนี้

binder เครื่องผูก/แฟ้ม

blanket ผ้าห่ม

block บล็อก

board กระดาน

boarding pass ตั๋วโดยสาร

boardroom ห้องประชุมคณะกรรมการ

boast โม้

book หนังสือ

boost เพิ่ม

bored เบื่อ

borrow ยืม

bother รบกวน

bottom line บรรทัดล่าง

branch สาขา

brand ยี่ห้อ

briefcase กระเป๋าเอกสาร

briefing บรรยายสรุป

broadcast ออกอากาศ

broaden กว้างขึ้น

browser เบราว์เซอร์

brush แปรง

budget งบประมาณ

bulletin กระดานข่าว

cabin crew ลูกเรือ

cafeteria โรงอาหาร

calculate คำนวณ

calculation การคำนวณ

calculator เครื่องคิดเลข

campaign แคมเปญ

cancel ยกเลิก

cancellation การยกเลิก

candidacy ผู้สมัคร

candidate ผู้สมัคร

capacity ความจุ

capital เงินทุน/เมืองหลวง

career อาชีพ

careless สะเพร่า

cash เงินสด

cashier แคชเชียร์

cause สาเหตุ

cautious ระมัดระวัง

celebrate ฉลอง

celebration การเฉลิมฉลอง

cell phone โทรศัพท์มือถือ

certificate ใบรับรอง

certification รับรอง

chain เชื่อมต่อ

chain store กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน

chair เก้าอี้

chairman ประธาน

chairperson ประธาน

characteristic ลักษณะเฉพาะ

characterize ลักษณะ

charge ค่าใช้จ่าย

charity การกุศล

cheap ราคาถูก

check in เช็คอิน

check out เช็คเอาท์

chef พ่อครัว

circumstances สถานการณ์

claim เรียกร้อง

claimant โจทก์

classification การจำแนกประเภท

classify จำแนก

clerk พนักงาน

client ลูกค้า

climate ภูมิอากาศ

closure ปิด

coach โค้ช

code รหัส

collect เก็บรวบรวม

commence เริ่ม

commission คณะกรรมการ

commit ให้สัญญา

committee คณะกรรมการ

common ทั่วไป

commonly อย่างธรรมดา

commute การเดินทาง

commuter ผู้โดยสาร

company บริษัท

comparable เทียบได้

compare เปรียบเทียบ

compatible เข้ากันได้

compensate ชดเชย

compensation ค่าตอบแทน

competent สามารถ

competition การแข่งขัน

competitive การแข่งขัน

competitor คู่แข่ง

complain ร้องทุกข์

complaint ร้องเรียน

complete เสร็จสิ้น

complex ซับซ้อน

complexity ความซับซ้อน

compliment ชมเชย

complimentary ฟรี

comply ปฏิบัติตาม

comprehensive ครอบคลุม

compromise ประนีประนอม

compulsory ภาคบังคับ

concede ยอมรับ

concern กังวล

conclude สรุป

conclusion บทสรุป

concourse อาคารเทียบเครื่องบิน

condition สภาพ

conduct จัดการ

confirm ยืนยัน

confirmation การยืนยัน

confusion ความสับสน

connect เชื่อมต่อ

connection การเชื่อมต่อ

consequence ผลที่ตามมา

consider พิจารณา

considerable มาก

consignment ฝากขาย

consist ประกอบด้วย

consistent สม่ำเสมอ

consistently สม่ำเสมอ

constant คงที่

constantly เสมอต้นเสมอปลาย

construction การก่อสร้าง

consult ปรึกษา

consultant ที่ปรึกษา

consume บริโภค

consumer ผู้บริโภค

contain บรรจุ

container คอนเทนเนอร์

continual ต่อเนื่อง

continuation ความต่อเนื่อง

continue ดำเนินต่อ

contribute มีส่วนช่วย

contribution ผลงาน

control ควบคุม

control panel แผงควบคุม

convenient สะดวก

conveniently สะดวก

convince โน้มน้าวใจ

convincing น่าเชื่อ

corporate องค์กร

corporation บริษัท

cost ค่าใช้จ่าย

counter เคาน์เตอร์

courier คนส่งของ

cover letter จดหมายปะหน้า

coverage ความคุ้มครอง

coworker เพื่อนร่วมงาน

crash ชน

credentials ข้อมูลประจำตัว

credit เครดิต

criteria เกณฑ์

critical วิกฤต

criticize วิจารณ์

crowd ฝูงชน

crowded แออัด

crucial สำคัญ

cruise ล่องเรือ

currency สกุลเงิน

current หมุนเวียน

custom กำหนดเอง

customer ลูกค้า

customs ศุลกากร

cutting edge ล้ำสมัย

cycle วงจร

daily รายวัน

damage ความเสียหาย

deadline วันกำหนดส่ง

deal ข้อเสนอ

debit เดบิต

debt หนี้

decision การตัดสินใจ

decorate ตกแต่ง

decrease ลด

dedicate อุทิศ

deduct หัก

defect ข้อบกพร่อง

defective ชำรุด

definite แน่นอน

definitely อย่างแน่นอน

degree ระดับ

delay ล่าช้า

delete ลบ

delight ความสุข

delighted ดีใจ

deliver ส่งมอบ

delivery จัดส่ง

demand ความต้องการ

demanding เรียกร้อง

demonstrate สาธิต

depart ออกเดินทาง

department แผนก

departure การออกเดินทาง

depend on ขึ้นอยู่กับ

dependence การพึ่งพาอาศัยกัน

deposit เงินฝาก

description คำอธิบาย

designate กำหนด

desperate หมดหวัง

dessert ขนม

destination ปลายทาง

detail รายละเอียด

detailed มีรายละเอียด

detect ตรวจจับ

deterioration การเสื่อมสภาพ

determine กำหนด

determined มุ่งมั่น

develop พัฒนา

developer นักพัฒนา

development การพัฒนา

device อุปกรณ์

diagnose วินิจฉัย

differential ที่แตกต่างกัน

director ผู้อำนวยการ

disagree ไม่เห็นด้วย

disagreement ความไม่เห็นด้วย

disappointing น่าผิดหวัง

disconnect ตัดการเชื่อมต่อ

discount การลดราคา

discrepancy ความคลาดเคลื่อน

discrimination การเลือกปฏิบัติ

discuss หารือ

discussion อภิปรายผล

dish จาน

dismiss อนุญาตให้ออกไป

dismissive ปฏิเสธ

display แสดง

disposable แบบใช้แล้วทิ้ง

dispose ทิ้ง

dispute ข้อพิพาท

disruption การหยุดชะงัก

distinctive โดดเด่น

distinguish แยกแยะ

distribute แจกจ่าย

distribution การกระจาย

dividend เงินปันผล

document เอกสาร

donate บริจาค

donations เงินบริจาค

double สองเท่า

download ดาวน์โหลด

downsize ลดขนาด

downturn ตกต่ำ

downward ลง

dramatic ดราม่า

drastic รุนแรง

drastically อย่างมาก

draw วาด

drawer ลิ้นชัก

drive ขับ

drop หยด

dull น่าเบื่อ

duration ระยะเวลา

duty-free ปลอดภาษี

earn ได้รับ

earnings รายได้

economical ประหยัด

economize ประหยัด

economy เศรษฐกิจ

effective มีประสิทธิภาพ

effectively อย่างมีประสิทธิภาพ

effectiveness ประสิทธิผล

efficiency ประสิทธิภาพ

efficient มีประสิทธิภาพ

efficiently อย่างมีประสิทธิภาพ

elderly ผู้สูงอายุ

electrical ไฟฟ้า

elevator ลิฟต์

embark เริ่มดำเนินการ

emergency ภาวะฉุกเฉิน

emphasize เน้นย้ำ

employ จ้าง

employee พนักงาน

employer นายจ้าง

employment การจ้างงาน

enable เปิดใช้งาน

enclose ล้อมรอบ

encourage ให้กำลังใจ

endurance ความอดทน

endure อดทน

engineer วิศวกร

engineering วิศวกรรม

enhance ทำให้ดีขึ้น

enroll ลงทะเบียน

ensure ทำให้มั่นใจ

enterprise องค์กร

enthusiastic กระตือรือร้น

enthusiastically อย่างกระตือรือร้น

entitlement สิทธิ

entrée ทางเข้า

environment สิ่งแวดล้อม

environmental ด้านสิ่งแวดล้อม

equivalent เทียบเท่า

essential จำเป็น

estimate ประมาณการ

evaluate ประเมิน

event เหตุการณ์

evidence หลักฐาน

evolve วิวัฒนาการ

exact ที่แน่นอน

examination การตรวจสอบ

examine พิจารณา

excel เก่ง

excellent ยอดเยี่ยม

excursion ทัศนศึกษา

executive ผู้บริหาร

exhibit จัดแสดง

expand ขยาย

expansion การขยาย

expect คาดหวัง

expectation ความคาดหวัง

expenditure รายจ่าย

expense ค่าใช้จ่าย

expensive เเพง

experience ประสบการณ์

experienced มีประสบการณ์

experiment การทดลอง

exploration การสำรวจ

explore สำรวจ

express ด่วน

extend ขยาย

extension การขยาย

external ภายนอก

facilities สิ่งอำนวยความสะดวก

facility สิ่งอำนวยความสะดวก

factor ปัจจัย

factory โรงงาน

fail ล้มเหลว

failure ความล้มเหลว

fair ธรรม

famed มีชื่อเสียง

fare ค่าโดยสาร

fault ความผิด

faulty ความผิดพลาด

favor ชอบ

fax แฟกซ์

feature ลักษณะ

fee ค่าธรรมเนียม

feedback ข้อเสนอแนะ

field สนาม

figure รูป

file ไฟล์

fill out กรอก

finance การเงิน

financial การเงิน

firm บริษัท

fix แก้ไขปัญหา

flexible คล่องตัว

flight เที่ยวบิน

flight attendant แอร์โฮสเตส

fluctuate ขึ้น ๆ ลง ๆ

fluctuation ความผันผวน

focus โฟกัส

focused ที่มุ่งเน้น

fold พับ

folder โฟลเดอร์

force บังคับ

forecast พยากรณ์

foreign ต่างประเทศ

forget ลืม

forgetful ขี้ลืม

form ฟอร์ม

forward ข้างหน้า

founded ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

frank ตรงไปตรงมา

frankly ตรงไปตรงมา

fuel เชื้อเพลิง

fulfill เติมเต็ม

function ฟังก์ชัน

functional การทำงาน

fundraising การระดมทุน

furniture เฟอร์นิเจอร์

further ต่อไป

gesture เชิง

goal เป้าหมาย

goods สินค้า

gradually ค่อยๆ

grievance ข้อข้องใจ

grill ย่าง

growth การเจริญเติบโต

guarantee รับประกัน

guidelines แนวทาง

haggle ต่อรอง

handle จัดการ

handy มีประโยชน์

harbor ท่าเรือ

harmful เป็นอันตราย

hazardous เสี่ยงอันตราย

head office สำนักงานใหญ่

headquarters สำนักงานใหญ่

hesitate ลังเล

hesitation ความลังเล

hide ปิดบัง

highlight ไฮไลท์

highly อย่างมาก

hike ธุดงค์

hire จ้าง

hold ถือ

homepage หน้าแรก

host แปลว่า เจ้าภาพ

identification บัตรประจำตัว

identify แยกแยะ

imaginative จินตนาการ

immediate ทันทีทันใด

immediately ทันที

impact ส่งผลกระทบ

impatient ใจร้อน

implement การดำเนินการ

imply บ่งบอกถึง

impression ความประทับใจ

improper ไม่ถูกต้อง

improve ปรับปรุง

improvement การปรับปรุง

incentive แรงจูงใจ

inclined โน้มเอียง

include ประกอบด้วย

inclusion รวม

income เงินได้

inconvenience ความไม่สะดวก

increase เพิ่ม

indicate แสดง

indication การแสดง

individual รายบุคคล

individually เป็นรายบุคคล

inexperienced มือใหม่

infer สรุป

inflate พอง

inflation เงินเฟ้อ

influence มีอิทธิพล

influential มีอิทธิพล

information ข้อมูล

input อินพุต

inquiry การสอบสวน

install ติดตั้ง

installation การติดตั้ง

insurance ประกันภัย

insure ประกัน

intend ตั้งใจ

intention ความตั้งใจ

intently อย่างตั้งใจ

intern แพทย์ฝึกหัด

internal ภายใน

international ระหว่างประเทศ

internship ฝึกงาน

interrupt ขัดขวาง

interview สัมภาษณ์

invaluable ล้ำค่า

invent คิดค้น

invention การประดิษฐ์

inventory สินค้าคงคลัง

invest ลงทุน

investigate สอบสวน

investigation ตรวจสอบ

investment การลงทุน

invite เชิญ

invoice ใบแจ้งหนี้

isolate แยก

issue ปัญหา

item ชิ้น

itemize ลงรายละเอียด

itinerary การเดินทาง

jealous อิจฉา

jeopardize เป็นอันตรายต่อ

jeopardy อันตราย

jobless ไม่มีงานทำ

join ร่วม

joint ร่วมกัน

journal วารสาร

journey การเดินทาง

judge ผู้พิพากษา

justice ความยุติธรรม

justification การให้เหตุผล

justify แสดงให้เห็นถึง

keen กระตือรือร้น

keep เก็บ

knock เคาะ

know ทราบ

knowledge ความรู้

knowledgeable มีความรู้

label ฉลาก

labor แรงงาน

lack ไม่มี

landlord เจ้าของบ้าน

laptop แล็ปท็อป

launch เปิด

law กฎหมาย

lay off ปลด

leak รั่ว

lean ยัน

lease เช่า

leisure ที่เดินทางมาพักผ่อน

lend ยืม

liability ความรับผิดชอบ

license อนุญาต

licensing การออกใบอนุญาต

lie โกหก

limited ถูกจำกัด

limousine รถลีมูซีน

list รายการ

livestock ปศุสัตว์

loan เงินกู้

lobby ล็อบบี้

local ในประเทศ

locate ตั้งอยู่

log on เข้าสู่ระบบ

log out ออกจากระบบ

loyal ซื่อสัตย์

luggage กระเป๋าเดินทาง

luxurious หรูหรา

luxury หรูหรา

maintain เก็บรักษา

maintenance ซ่อมบำรุง

major สำคัญ

manage จัดการ

managerial การบริหารจัดการ

mandatory จำเป็น

manufacture การผลิต

manufacturing การผลิต

marketing การตลาด

mechanic ช่าง

medic แพทย์

medical ทางการแพทย์

medication ยา

medicine ยา

meeting การประชุม

membership การเป็นสมาชิก

memo บันทึก

memorandum บันทึกข้อตกลง

mention กล่าวถึง

merchandise สินค้า

mere เท่านั้น

merge ผสาน

merger การควบรวมกิจการ

mileage ระยะทาง

million ล้าน

mishear ได้ยินผิด

misleading หลอกตา

misrepresent บิดเบือนความจริง

monitor หน้าจอ

monument อนุสาวรีย์

mortgage จำนอง

motivate กระตุ้น

motivation แรงจูงใจ

napkin ผ้าเช็ดปาก

narrow แคบ

narrowing การกวดขัน

neighborhood ย่าน

network เครือข่าย

nominate เสนอชื่อ

nomination การเสนอชื่อ

notice แจ้งให้ทราบ

notify แจ้ง

objection การคัดค้าน

objective วัตถุประสงค์

obligation ภาระผูกพัน

oblige บังคับ

obtain ได้รับ

obviously อย่างชัดเจน

occupation อาชีพ

occur เกิดขึ้น

officer เจ้าหน้าที่

official เป็นทางการ

onward ต่อไปข้างหน้า

operate ทำงาน

operation การทำงาน

opinion ความคิดเห็น

opportunity โอกาส

optimistic ในแง่ดี

order ใบสั่ง

organization องค์กร

organize จัดระเบียบ

organized จัด

original เป็นต้นฉบับ

outline เค้าโครง

outlook ภาพ

outstanding โดดเด่น

overall ทั้งหมด

overdraft เงินเบิกเกินบัญชี

overseas ต่างประเทศ

overtime ล่วงเวลา

overview ภาพรวม

owe เป็นหนี้

package บรรจุภัณฑ์

package tour แพคเกจทัวร์

parcel พัสดุไปรษณีย์

parking lot ลานจอดรถ

participant ผู้เข้าร่วม

particularly โดยเฉพาะ

passenger ผู้โดยสาร

patent สิทธิบัตร

patented ได้สิทธิบัตร

patience ความอดทน

payment การชำระเงิน

perform ปฏิบัติการ

performance ประสิทธิภาพ

permanent ถาวร

permission การอนุญาต

permit ใบอนุญาต

personal ส่วนบุคคล

personalized ส่วนบุคคล

personnel บุคลากร

persuade ชักชวน

pessimistic ในแง่ร้าย

plant ปลูก

platform เวที

pleasant น่ารื่นรมย์

plow ไถ

plug in เสียบปลั๊ก,ตัวเสริม

plumber ช่างประปา

point จุด

pointless ไม่มีจุดหมาย

policy นโยบาย

polite สุภาพ

politician นักการเมือง

politics การเมือง

poll โพลล์

pollute ก่อให้เกิดมลพิษ

popular เป็นที่นิยม

popularity ความนิยม

position ตำแหน่ง

postpone เลื่อนเวลา

postponement การชะลอ

potential ที่อาจเกิดขึ้น

power อำนาจ

practical ประยุกต์

practically ในทางปฏิบัติ

predict ทำนายพ

predictable ทายได้

prefer ชอบ

preference การตั้งค่า

premises สถานที่

prepare เตรียมการ

present นำเสนอ

presentation การเสนอ

press กด

prevent ป้องกัน

prevention การป้องกัน

price ราคา

priceless ไม่มีค่า

principal หลัก

principle หลัก

priority จัดลำดับความสำคัญ

private เอกชน

probability ความน่าจะเป็น

probably อาจ

probationary เพื่อทดลอง

process กระบวนการ

profession อาชีพ

professional มืออาชีพ

profile ข้อมูลส่วนตัว

profit กำไร

profitability การทำกำไร

profitable มีกำไร

progress ความคืบหน้า

progressive ความก้าวหน้า

prohibit ห้าม

project โครงการ

promote ส่งเสริม

promotion การส่งเสริม

prompt รวดเร็ว

promptly พลัน

properly อย่างถูกต้อง

property คุณสมบัติ

protect ป้องกัน

protection การป้องกัน

publicity การเผยแพร่

publicize เผยแพร่

purchase ซื้อ

purpose วัตถุประสงค์

pursue ไล่ตาม

qualification คุณสมบัติ

qualified มีคุณสมบัติ

qualify มีคุณสมบัติ

questionnaire แบบสอบถาม

quotation การอ้าง

quote อ้างอิง

raise ยก

range พิสัย

rare หายาก

rate อัตรา

rational มีเหตุผล

raw materials วัตถุดิบ

reach มาถึง

realize ตระหนักถึง

rearrange จัดใหม่

reasonable เหมาะสม

reasonably สมเหตุสมผล

receipt ใบเสร็จรับเงิน

receive รับ

recent เมื่อเร็ว ๆ นี้

reception แผนกต้อนรับ

receptive เปิดกว้าง

recipe สูตรอาหาร

recognize รับรู้

recommend แนะนำ

recommendation ข้อเสนอแนะ

recruit รับสมัคร

recruitment การรับสมัคร

reduce ลด

reduction การลดลง

redundant ซ้ำซาก

refrigerator ตู้เย็น

refund คืนเงินให้

refundable สามารถคืนเงินได้

refusal การปฏิเสธ

refuse ปฏิเสธ

regarding เกี่ยวกับ

regardless ไม่คำนึงถึง

regional ของแคว้น

register การลงทะเบียน

registration การลงทะเบียน

regret เสียใจ

regular ปกติ

regularly สม่ำเสมอ

regulate ควบคุม

rehearse ซ้อม

reject ปฏิเสธ

relax ผ่อนคลาย

relaxation การผ่อนคลาย

release ปล่อย

relevant ที่เกี่ยวข้อง

remain ยังคง

remarkable โดดเด่น

remind เตือน

reminder การแจ้งเตือน

remittance การส่งเงิน

remove เอาออก

remuneration ค่าตอบแทน

renovate บูรณะ

renovation การปรับปรุงใหม่

rent ให้เช่า

repair ซ่อมแซม

repayment การชำระหนี้

repetitive ซ้ำ

replace แทนที่

replacement การแทนที่

report รายงาน

represent แทน

representative ตัวแทน

request ขอร้อง

require จำเป็นต้อง

requirement ความต้องการ

reschedule หมายกำหนดการใหม่

rescue กู้ภัย

resemble คล้ายคลึงกับ

reservation การสำรองห้องพัก

reserve สำรอง

resign ลาออกจากตำแหน่ง

resist ต่อต้าน

resolve แก้ไข

respect เคารพ

respectable น่านับถือ

respectful เคารพ

respond ตอบสนอง

responsibility ความรับผิดชอบ

responsible รับผิดชอบ

restore ฟื้นฟู

restructure ปรับโครงสร้าง

résumé ประวัติส่วนตัว

retail ขายปลีก

retire เกษียณอายุ

retirement การเกษียณอายุ

review ทบทวน

revise แก้ไขใหม่

revised แก้ไข

right away ทันที

rival คู่แข่ง

roadside ริมถนน

roughly ลวก

route เส้นทาง

runway ทางวิ่ง

salary เงินเดือน

sale การขาย

salvage กอบกู้

sample ตัวอย่าง

satisfactory น่าพอใจ

satisfied ความพึงพอใจ

satisfy พอใจ

save ประหยัด

scene ฉาก

scenery ทัศนียภาพ

schedule ตารางเวลา

scrutinize กลั่นกรอง

search engine เครื่องมือค้นหา

secluded สันโดษ

secretarial เลขานุการ

secretary เลขานุการ

select เลือก

selection การเลือก

selective เลือก

seminar สัมมนา

senior ระดับอาวุโส

serious จริงจัง

service บริการ

several หลาย

shape รูปร่าง

sharp คม

shift เปลี่ยน

shine เปล่งปลั่ง

shipment การส่งสินค้า

shipping การส่งสินค้า

shortage ความขาดแคลน

shuttle รถรับส่ง

sightseeing การชมทิวทัศน์

significant สำคัญ

simplify ลดความซับซ้อน

situation สถานการณ์

slump ตกต่ำ

software ซอฟต์แวร์

solar แสงอาทิตย์

spacious กว้างขวาง

spare part ชิ้นส่วนสำรอง

spare time เวลาว่าง

specialize มีความเชี่ยวชาญ

specialty ชนิดพิเศษ

specification สเปค

specify ระบุ

spectator ผู้ชม

stable มีเสถียรภาพ

stadium สนามกีฬา

staff บุคลากร

stapler เครื่องเย็บกระดาษ

stare จ้อง

starter เริ่มต้น

stationery เครื่องเขียน

steep สูงชัน

stock หุ้น

strategic ยุทธศาสตร์

strategy กลยุทธ์

streamline เพรียวลม

strike การนัดหยุดงาน

studio สตูดิโอ

submit เสนอ

subscribe สมัครเป็นสมาชิก

subscription การสมัครสมาชิก

subsidiary บริษัท สาขา

suggest แนะนำ

suggestion ข้อเสนอแนะ

suit สูท

suitability ความเหมาะสม

suitable เหมาะสม

supervise ดูแล

supervision การดูแล

supplier ผู้ผลิต

supply จัดหา

support สนับสนุน

supporter ผู้สนับสนุน

surrounding ที่ล้อมรอบ

suspicious พิรุธ

switchboard แผงสวิตช์

systematic เป็นระบบ

takeover รับช่วงต่อ

target เป้า

tax ภาษี

technical วิชาการ

technician ช่าง

temporary ชั่วคราว

tenant ผู้เช่า

terminate ยุติ

terrible น่ากลัว

terrific มากมาย

theoretical ตามทฤษฎี

theory ทฤษฎี

thorough ทั่วถึง

tidy เรียบร้อย

tip ปลาย

tour การท่องเที่ยว

tourism การท่องเที่ยว

tourist นักท่องเที่ยว

towel ผ้าขนหนู

tower หอคอย

track ลู่

trade ค้า

tradition ประเพณี

traffic การจราจร

training การอบรม

transfer โอน

transform แปลง

transformation การแปลง

transit การขนส่ง

transportation การขนส่ง

tremendous มหึมา

trend แนวโน้ม

trial การทดลอง

triumph ชัย

trust วางใจ

turnover ผลประกอบการ

unconditional ไม่มีเงื่อนไข

understand เข้าใจ

unfavorable เสียเปรียบ

unfortunately น่าเสียดาย

uniform เหมือนกัน

unspoiled ไม่เสีย

unwrap แกะ

upcoming ที่จะเกิดขึ้น

update ปรับปรุง

upgrade อัพเกรด

upset อารมณ์เสีย

upstairs ชั้นบน

utility bill ค่าสาธารณูปโภค

utmost สูงสุด

utterly อย่างเต็มที่

vacancy ตำแหน่งว่าง

vacant ว่าง

vacation วันหยุด

vaccination การฉีดวัคซีน

valuables ของล้ำค่า

varied แตกต่างกัน

variety ความหลากหลาย

various ต่างๆ

vendor ผู้ขาย

venture เสี่ยง

venue แห่ง

virus ไวรัส

vital จำเป็น

wage ค่าจ้าง

walkway ทางเดิน

warehouse คลังสินค้า

warn เตือน

warning การเตือน

warrant หมาย

warranty การประกัน

wastage การสูญเสีย

waterproof กันน้ำ

wealth ความมั่งคั่ง

website เว็บไซต์

weight น้ำหนัก

welfare สวัสดิการ

wholesale ขายส่ง

win ชนะ

withdraw ถอน

withdrawal การถอนตัว

workplace ที่ทำงาน

workshop โรงงาน

worth คุ้มค่า

worthless ไร้ค่า

wrap ห่อ

X-ray รังสีเอกซ์

yearly รายปี

yield ผล

youth หนุ่ม

zero ศูนย์

zone โซน

Related Posts