Number ตัวเลข ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ตัวเลข1-1,000,000,000

ตัวเลขภาษาอังกฤษถือเป็นคำศัพท์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษหรือการใช้ภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์ตัวเลขจาก1-1,000,000,000 มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ดังนี้ค่ะ

1 one (วัน) หนึ่ง

2 two (ทู) สอง

3 three (ธรี) สาม

4 four (ฟอ) สี่

5 five (ไฟฝ) ห้า

6 six (ซิกส์) หก

7 seven (เซ็ฝ-เวิน) เจ็ด

8 eight (เอท) แปด

9 nine (ไนน์) เก้า

10 ten (เท็น) สิบ

11 eleven (อิเล็ฝเวิน) สิบเอ็ด

12 twelve (ทเว็ลฟ์) สิบสอง

13 thirteen (เธ๊อทีน) สิบสาม

14 fourteen (ฟ๊ททีน) สิบสี่

15 fifteen (ฟิ๊ฟทีน) สิบห้า

16 sixteen (ซิ๊กสทีน) สิบหก

17 seventeen (เซ็ฝเวินทีน) สิบเจ็ด

18 eighteen (เอททีน) สิบแปด

19  nineteen (ไนน์ทีน) สิบเก้า

20 twenty (ทเว็นทิ) ยี่สิบ

21 twenty-one (เทว็นทิ วัน) ยี่สิบเอ็ด

22 twenty-two (เทว็นทิ ทู) ยี่สิบสอง

23 twenty-three (เทว็นทิ ธรี) ยี่สิบสาม

24 twenty-four (เทว็นทิ ฟอ) ยี่สิบสี่

25 twenty-five (เทว็นทิ ไฟฝ) ยี่สิบห้า

26 twenty-six (เทว็นทิ ซิกส์) ยี่สิบหก

27 twenty-seven (เทว็นทิ เซ็ฝเวิน) ยี่สิบเจ็ด

28 twenty-eight (เทว็นทิ เอท) ยี่สิบแปด

29 twenty-nine (เทวนทิ ไนน์) ยี่สิบเก้า

30 thirty (เธ๊อทิ) สามสิบ

31 thirty-one (เธ๊อทิ วัน) สามสิบเอ็ด

32 thirty-two (เธ๊อทิ ทู) สามสิบสอง

33 thirty-three (เธ๊อทิ ธรี) สามสิบสาม

34 thirty-four (เธ๊อทิ ฟอ) สามสิบสี่

35 thirty-five (เธ๊อทิ ไฟฝ) สามสิบห้า

36 thirty-six (เธ๊อทิ ซิกส์) สามสิบหก

37 thirty-seven (เธ๊อทิ เซ็ฝเวิน) สามสิบเจ็ด

38 thirty-eight (เธ๊อทิ เอท) สามสิบแปด

39 thirty-nine (เธอทิ ไนน์) สามสิบเก้า

40 forty  (ฟ๊อทิ) สี่สิบ

41 forty-one (ฟ๊อทิ วัน) สี่สิบเอ็ด

42 forty-two (ฟ๊อทิ ทู) สี่สิบสอง

43 forty-three (ฟ๊อทิ ธรี) สี่สิบสาม

44 forty-four (ฟ๊อทิ ฟอ) สี่สิบสี่

45 forty-five (ฟ๊อทิ ไฟฝ) สี่สิบห้า

46 forty-six (ฟ๊ททิ ซิกส์) สี่สิบหก

47 forty-seven (ฟ๊อทิ เซ็ฝเวิน) สี่สิบเจ็ด

48 forty-eight (ฟ๊อทิ เอท) สี่สิบแปด

49 forty-nine (ฟอทิ ไนน) สี่สิบเก้า

50 fifty (ฟิ๊ฟทิ) ห้าสิบ

51 fifty-one (ฟิ๊ฟทิ วัน) ห้าสิบเอ็ด

52 fifty-two (ฟิ๊ฟทิ ทู) ห้าสิบสอง

53 fifty-three (ฟิ๊ฟทิ ธรี) ห้าสิบสาม

54 fifty-four (ฟิ๊ฟทิ ฟอ) ห้าสิบสี่

55 fifty-five (ฟิ๊ฟทิ ไฟฝ) ห้าสิบห้า

56 fifty-six (ฟิ๊ฟทิ ซิกส์) ห้าสิบหก

57 fifty-seven (ฟิ๊ฟทิ เซ็ฝเวิน) ห้าสิบเจ็ด

58 fifty-eight (ฟิ๊ฟทิ เอท) ห้าสิบแปด

59 fifty-nine (ฟิฟทิ ไนน์) ห้าสิบเก้า

60 sixty (ซิ๊กสติ) หกสิบ

61 sixty-one (ซิ๊กสติ วัน) หกสิบเอ็ด

62 sixty-two (ซิ๊กสติ ทู) หกสิบสอง

63 sixty-three (ซิ๊กสติ ธรี) หกสิบสาม

64 sixty-four (ซิ๊กสติ ฟอ) หกสิบสี่

65 sixty-five (ซิ๊กสติ ไฟฝ) หกสิบห้า

66 sixty-six (ซิ๊กสติ ซิกส์) หกสิบหก

67 sixty-seven (ซิ๊กสติ เซ็ฝเวิน) หกสิบเจ็ด

68 sixty-eight (ซิ๊กสติ เอท) หกสิบแปด

69 sixty-nine (ซิกสติ ไนน์) หกสิบเก้า

70 seventy (เซ็ฝเวินทิ) เจ็ดสิบ

71 seventy-one (เซ็ฝเวินทิ วัน) เจ็ดสิบเอ็ด

72 seventy-two (เซ็ฝเวินทิ ทู) เจ็ดสิบสอง

73 seventy-three (เซ็ฝเวินทิ ธรี) เจ็ดสิบสาม

74 seventy-four (เซ็ฝเวินทิ ฟอ) เจ็ดสิบสี่

75 seventy-five (เซ็ฝเวินทิ ไฟฝ) เจ็ดสิบห้า

76 seventy-six (เซ็ฝเวินทิ ซิกส์) เจ็ดสิบหก

77 seventy-seven (เซ็ฝเวินทิ เซ็ฝเวิน) เจ็ดสิบเจ็ด

78 seventy-eight (เซ็ฝเวินทิ เอท) เจ็ดสิบแปด

79 seventy-nine (เซ็ฝเวินทิ ไนน์) เจ็ดสิบเก้า

80 eighty (เอ๊ททิ) แปดสิบ

81 eighty-one (เอ๊ททิ วัน) แปดสิบเอ็ด

82 eighty-two (เอ๊ททิ ทู) แปดสิบสอง

83 eighty-three (เอ๊ททิ ธรี) แปดสิบสาม

84 eighty-four (เอ๊ททิ ฟอ) แปดสิบสี่

85 eighty-five (เอ๊ททิ ไฟฝ) แปดสิบห้า

86 eighty-six (เอ๊ททิ ซิกส์) แปดสิบหก

87 eighty-seven (เอ๊ททิ เซ็ฝเวิน) แปดสิบเจ็ด

88  eighty-eight (เอททิ เอท) แปดสิบแปด

89 eighty-nine (เอ๊ททิ ไนน์) แปดสิบเก้า

90 ninety (ไน๊น์ทิ) เก้าสิบ

91 ninety-one (ไน๊น์ทิ วัน) เก้าสิบเอ็ด

92 ninety-two (ไน๊น์ทิ ทู) เก้าสิบสอง

93 ninety-three (ไน๊น์ทิ ธรี) เก้าสิบสาม

94 ninety-four (ไน๊น์ทิ ฟอ) เก้าสิบสี่

95 ninety-five (ไน๊น์ทิ ไฟฝ) เก้าสิบห้า

96 ninety-six (ไน๊น์ทิ ซิกส์) เก้าสิบหก

97 ninety-seven (ไน๊นทิ เซ็ฝเวิน) เก้าสิบเจ็ด

98 ninety-eight (ไน๊น์ทิ เอท) เก้าสิบแปด

99 ninety-nine (ไนน์ทิ ไนน์) เก้าสิบเก้า

100 one hundred (วัน ฮั๊นเดริด) หนึ่งร้อย

1,000 one thousand (วัน เธาแส็น) หนึ่งพัน

10,000 ten thousand (เทน เธาแส็น) หนึ่งหมื่น

100,000 one hundred thousand (วัน ฮันเดริด เธาแส็น) หนึ่งแสน

1,000,000 one million (วัน มิลยัน) หนึ่งล้าน

1,000,000,000 one billion (วัน บิลยัน) หนึ่งพันล้าน

Related Posts